Wat is geletterdheid?

  • Definitie

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd.

Geletterdheid is
de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.

Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

Geletterdheid heeft een invloed op het zelfbeeld van mensen, hun interactie met anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid. De mate van geletterdheid geeft aan in hoeverre een samenleving klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

  • Wat als je vermoedt dat iemand laaggeletterd is?

Aan de buitenkant kan je niet zien of iemand laaggeletterd is. Laaggeletterden hebben vaak een heel repertoire aan trucs en excuses om hun probleem te verbergen. 

Als je het vermoeden hebt dat iemand wel eens laaggeletterd zou kunnen zijn, probeer dan een gesprek aan te knopen.

Lees hier meer over trucs en excuses en tips om een gesprek aan te gaan.

  • Geletterdheidsonderzoeken

Over geletterdheid werden al verschillende onderzoeken gedaan. Enkele voorbeelden:

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) is een internationaal OESO-onderzoek in 24 landen. Adolescenten en (jong)volwassenen tussen 15 en 65 jaar werden getest op hun vaardigheden op vlak van lezen, rekenen en probleemoplossend handelen in een technologierijke omgeving. In Vlaanderen werd het onderzoek uitgevoerd door de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Die presenteerde de resultaten in het najaar van 2014.
Meer lezen?

PISA (Program for International Student Assessment) meet de leerprestaties van 15-jarigen in Vlaanderen en de wereld inzake leesvaardigheid,  wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid en digitale geletterdheid. Het onderzoek liep in verschillende fases. De laatste resultaten dateren van 2012. Meer erover weten? 

  • Strategisch Plan Geletterdheid 

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 zet de lijnen uit voor het geletterdheidsbeleid van de komende jaren. Het is het derde plan van de Vlaamse Regering voor de bevordering van de geletterdheid.

Net als in het eerste (2005-2011) en het tweede (2012-2016) Plan Geletterdheid engageren verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering zich, samen met heel wat partners uit het werkveld, om geletterdheid te verhogen in Vlaanderen. Ook het Netwerk Basiseducatie is hier een belangrijke partner in. 

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 richt zich op burgers met geletterdheidscompetenties op en onder niveau 2. De schaal wordt gebruikt in het onderzoek van PIAAC.

Op het de site van het Departement Onderwijs vind je meer info. 

Delen: