Privacyverklaring

Je kan onze privacyverklaring ook hier lezen/downloaden.

INLEIDING

Bij Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland vinden we het heel belangrijk om de privacy te beschermen van alle personen waarvan we gegevens verzamelen en gebruiken. We gebruiken en beveiligen deze gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We houden daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving:

dit zijn de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

We doen er alles aan om de aan ons gegeven persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik.

In deze privacyverklaring leggen we uit wanneer en waarom we  jouw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier we ze verwerken, hoe lang we ze bijhouden, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat jouw rechten zijn en wat je kan doen als je niet akkoord gaat.

Deze privacyverklaring is voor jou bedoeld als je :

 • je wil inschrijven voor een cursus bij Leerpunt of al les volgt bij Leerpunt;
 • jouw gegevens opgeeft bij een sollicitatie, als vrijwilliger of al medewerker bent bij Leerpunt;
 • een contactpersoon bent bij één van onze doorverwijzers of samenwerkingspartners,
 • een contactpersoon bent bij één van onze (potentiële) leveranciers;
 • een contactpersoon bent bij een instantie waarmee we een vorm van contact of samenwerking (willen) aangaan of onderhouden.

Informatie die je ons vrijwillig geeft, bewaren en gebruiken we in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Meer informatie, vragen of klachten? Contacteer ons:   

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland
Kolveniersgang 133
9000 Gent
09 224 24 12
privacy [at] cbe11.be

1. PRIVACYVERKLARING VERWERKING CURSISTGEGEVENS

WAAROM HEBBEN WIJ JOUW GEGEVENS NODIG ?

 • Om je te helpen de juiste cursus te vinden;
 • om je zo goed mogelijk te begeleiden;
 • om je te verwittigen als de lesgever ziek is;
 • om onze cursussen nog beter te maken;
 • om je op de hoogte te houden van nieuwe cursussen, infodagen en inschrijvingsmomenten;
 • voor onderzoek bijvoorbeeld om te weten hoeveel mensen zich elk jaar inschrijven;
 • om onze werking bij te sturen en te verbeteren;
 • om verantwoording af te leggen bij de Vlaamse overheid voor de financiering van de school;
 • om in orde te zijn met de wet van de Vlaamse overheid;
 • voor controle op de veiligheid in het gebouw (beveiligingscamera’s).

WELKE GEGEVENS HEBBEN WE NODIG ?

 • Naam, voornaam, roepnaam, pasfoto;
 • telefoonnummer, e-mail, adres;
 • verblijfsdocument, identiteitskaartnummer;
 • rijksregisternummer of bisnummer;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit;
 • of je werkt, en zo ja, welk werk je doet, of je een uitkering krijgt;
 • voor wie niet in België geboren is: hoe lang je al in België bent;
 • hoogst behaalde diploma en wat je studeerde;
 • evaluatiegegevens over je leertraject;
 • welke cursussen je volgt of vroeger volgde;
 • wat je nog allemaal wil leren en waarom;
 • gegevens over je gezondheid en/of je thuissituatie die de lesgevers en cursistenbegeleiders nodig hebben om je te begeleiden;
 • hoe vaak je aanwezig bent in de les;
 • attesten of informatie over je afwezigheid.

VAN WIE KRIJGEN WE DIE GEGEVENS ?

Wil je een cursus volgen bij ons? Dan geef jij ons zelf je gegevens. Dat gebeurt via telefoon of via e-mail, bij een bezoek aan Leerpunt  in een persoonlijk gesprek of via formulieren op onze website.

Je mag weigeren om :

 • reclame te krijgen over nieuwe cursussen, infodagen, inschrijvingen;
 • informatie te geven die niet verplicht is (zoals bv. informatie over jouw gezondheid).

Soms krijgen we gegevens van organisaties waarmee we samenwerken en van de overheid :

 • de Vlaamse overheid
 • de diensten die je begeleiden zoals OCMW, VDAB, sociale huisvesting, AII IN-Gent, Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen, of andere organisaties waarmee we samenwerken
 • de Kruispuntbank inburgering (KBI) als je Nederlands als tweede taal leert

AAN WIE GEVEN WE JOUW GEGEVENS DOOR ?

We geven jouw gegevens door aan diensten en organisaties waarmee we samenwerken en aan de overheid zoals :

 • de Vlaamse overheid;
 • de diensten die jou begeleiden, zoals het OCMW, VDAB, sociale huisvestingsdiensten, AII IN-Gent, Agentschap Inburgering en Integratie Oost-Vlaanderen, of andere diensten of organisaties waarmee we samenwerken en waarmee we afspraken hebben over de uitwisseling van gegevens; We brengen je steeds op de hoogte van deze afspraken.

 Enkele organisaties ondersteunen ons, bijvoorbeeld :

 • om onze website te onderhouden
 • om de computers te onderhouden
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen.

Zij kunnen jouw gegevens zien. We spraken af met die organisaties dat ze voorzichtig en veilig omgaan met je gegevens volgens de Europese wet op de privacy en sloten met hen een verwerkersovereenkomst af.

AAN WIE GEVEN WE JOUW GEGEVENS NIET DOOR ?

 • We geven jouw gegevens nooit door aan anderen tenzij we moeten van de wet.
 • We verkopen of verhuren je gegevens nooit aan anderen. We geven jouw telefoonnummer of e-mailadres nooit door aan bedrijven die zaken willen verkopen.
 • We geven je gegevens nooit door aan diensten waarmee we geen afspraken hebben in een verwerkersovereenkomst om jouw gegevens voorzichtig en veilig te verwerken.
 • We geven geen persoonsgegevens aan instanties die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS ?

We bewaren je gegevens :

 • zolang we ze nodig hebben om ons werk te doen en je leertraject op te volgen;
 • zolang het wettelijk verplicht is.

We houden je gegevens maximaal 30 jaar bij. Die 30 jaar begint op 31 augustus van het schooljaar waarin we de gegevens kregen.

2. PRIVACYVERKLARING EXTERNE CONTACTEN

CONTACTPERSONENBESTAND

Met het oog op het bereiken van onze doelgroep verzamelen en bewaren we gegevens in een contactpersonenbestand.

Dit contactpersonenbestand gebruiken we enkel voor :

 • het toesturen van informatie over ons aanbod per post;
 • gerichte communicatie over activiteiten, samenwerkingen, ….

In dit contactpersonenbestand verzamelen wij :

 • naam organisatie;
 • contactpersoon;
 • adres;
 • eventueel e-mailadres.

VERSTUREN NIEUWSBRIEF

We sturen onze nieuwsbrief alleen naar personen die ons daarvoor de toestemming gaven.
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan gebruik je de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.
Om het verzenden van onze nieuwsbrief mogelijk te maken houden we jouw naam en emailadres bij.

VERSTUREN ELEKTRONISCHE MAILING CURSUSAANBOD

We sturen onze elektronische mailing over het cursusaanbod alleen naar personen die ons daarvoor de toestemming gaven. Wil je deze mailing niet meer ontvangen, dan gebruik je de uitschrijflink onderaan deze mailing. Om het verzenden van de mailing mogelijk te maken houden we je naam en emailadres bij.

Het contactpersonenbestand en onze mailinglijsten verkopen of geven we nooit door aan derden.

Verdere informatie over beveiliging,  recht  tot inzage, wijziging of verwijdering,- of klachten hierover vind je onder ‘3. ALGEMEEN’.

 

3. ALGEMEEN

HOE BESCHERMEN WE JE GEGEVENS

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 • Sommige medewerkers kunnen je gegevens zien. Zij moeten je gegevens geheimhouden.
 • Wil een medewerker van de school je gegevens zien, dan moeten ze een gebruikersnaam en paswoord ingeven.
 • We maken je gegevens anoniem als we dat nodig vinden.
 • We bewaren een kopie van je gegevens. Is er bijvoorbeeld een brand of werken onze computers niet meer ? Dan kunnen we ze snel terugvinden.
 • Onze medewerkers weten hoe belangrijk het is om je gegevens te beschermen.
 • We testen en evalueren deze maatregelen vaak om te zien of ze nog goed werken.

We proberen ervoor te zorgen dat we je gegevens juist en up-to-date houden. Zijn er wijzigingen in jouw gegevens? Geef ze ons door via je lesgever of het onthaal.

WELKE RECHTEN HEB JE ?

 • Je mag je gegevens altijd inkijken.
 • Je mag altijd een kopie vragen van je gegevens.
 • Zijn je gegevens niet juist of niet volledig ? Dan mag je die laten verbeteren of aanvullen.
 • Je mag ons vragen om je gegevens te verwijderen. Wij beslissen of we akkoord gaan met je vraag. Zodra we je gegevens schrappen, kunnen we ze niet meer terugvinden of doorgeven aan jou.
  Let op : gegevens die we van de wet moeten bijhouden of delen, bewaren we.
 • Ga je er niet mee akkoord dat we sommige gegevens van je verwerken ? Je kan vragen dat we daarmee stoppen. Je kan je bijvoorbeeld uitschrijven uit nieuwsbrieven via mail.
 • Je mag ons vragen om je gegevens door te geven aan iemand anders. Daarvoor hebben we je toestemming nodig. Je mag die toestemming altijd intrekken. Dat heeft geen gevolg voor je rechten.

Volg je al les bij ons dan kan je met je vragen terecht bij je lesgever. Hij of zij zorgt ervoor dat je een afspraak krijgt.

KLACHTEN

Heb je een klacht over de verwerking en het gebruik van jouw gegevens?
Contacteer ons zo snel mogelijk via privacy [at] cbe11.be of 09 224 24 12.
We zoeken dan samen een oplossing.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) :  Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - commission [at] privacycomission.be - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen kondigen we aan op deze pagina. Je kan ook privacy.cbe11.be onthouden. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring bewaren we in ons archief. Mail naar privacy [at] cbe11.be als je deze wil raadplegen.

Delen: